داربوکا - تمپو

مارک مستر وورک
ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

 داربوکا 
قطر 21-22 سانتی متر است
ارتفاع 44 سانتی متر است
همراه باکاور