سیم تنبور قرقره

ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

شامل:
یک قرقره ریسمان قرمز (20 میلی متر)
یک قرقره رشته های سفید (18 میلی متر)
یک قرقره ریسمان قرمز (18 میلی متر)
یک قرقره رشته های سفید (20 میلی متر)
برای جایگزینی کل رشته برای بیش از ده بار کافی است