ردیف استاد ابوالحسن صبا برای سنتور

ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

شماره کتاب [124]
منتشر شده [18/06/2011]
  صفحات [188]
  شابک [9790802604254]
  این کتاب ردیف موسیقی ایرانی برای سنتور با تفسیر استاد ابوالحسن صبا، گردآوری استاد فرامرز پایور و تنظیم چاپ کوک توسط مینا اوفتاده است که در پایان کارگاه صبا این ردیف را برای چاپ کوک تنظیم کرده است. توسط استاد فرامرز پایور.