رقص های قشقایی

دسترسی: در انبار
ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

کارنا: گنج علی سلمانی زاده
نقاره: پیمان سلمانی زاده
گردآوری و تحقیق: منصوره ثابت زاده

  انواع رقص قشقایی
رقص های قشقایی به صورت دایره باز و بدون رهبر، اما با تک نواز اجرا می شود. دست های رقصنده با آهنگ کارما حرکت می کند، در حالی که پاها از ریتم نقاره پیروی می کنند. علیرغم کندی حرکت پا، حرکات دست با گرفتن دستمال های سفید یا رنگی عجیب و غریب می شود، اما این حرکات بدون تنوع زیاد است. ویژگی دیگر فقدان لمس فیزیکی در رقص و همچنین مقام های زنجیر مانند است که از تمپی آهسته به تند (تقریباً 7/8، 2/4، 6/4، 6/8) پیش می روند که زنان در آن سهم عمده ای دارند. بنابراین می توان رقص ها را به دو دسته مردانه و زنانه تقسیم بندی کرد. به نظر نمی رسد رقص های اقوام همسایه در میان قشقایی ها رواج داشته باشد. اما می توان تأثیر رقص های چرخه ای لوریس و کردها را تشخیص داد. مقام های رقص قشقایی معمولاً با آهنگ مقدماتی شروع می شود. برخی از قبایل رقص خاص خود را دارند و به نام قبیله خوانده می شود. گاهی اوقات رقص هایی با اقوام مشابه وجود دارد. مجسمه یکی از این رقص هاست. ...

منتشر شده [05/08/2004]