دوتار

شمال خراسان
ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

این دوتار است که در شمال خراسان ساخته می شود
استاد نوروزی و گودرزی که در موسیقی ایرانی حرفه ای هستند بر کیفیت و اصالت این ساز صحه گذاشتند.
رنگ طبیعی و بدون رنگ است
طول گردن حدود 63 سانتی متر است
طول کاسه حدود 42 سانتی متر است
عرض کاسه حدود 18 سانتی متر است
عمق کاسه حدود 17.5 سانتی متر است
طول میخ حدود 3 سانتی متر است