ترانه های محلی فارس

دسترسی: در انبار
ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

تنظیم : حسین حمیدی
آواز: مهران بردیده
کمانچه: سعید فرج پوری
عود، سه تار: محمد فیروزی
تار: بهرام ساعد
تمبک: نوید افقه
کارنا: محمد زرافشان

منتشر شده [08/11/1997]