رقص های شرق خراسان

دسترسی: در انبار
ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

سورنا: غلامعلی نینواز
دهل: عباس نینواز
گردآوری و تحقیق: منصوره ثابت زاده

  رقص های شرق خراسان (تربت جام)
تربت جام، زادگاه شاعر بزرگ عارف پارسی، شیخ احمد جام، در محل تلاقی دو پادشاهی فرهنگی - حکومتی قرار دارد. دل و نیشابور. موسیقی در اینجا توسط دوتار نواخته می شود، ساز اولیه ای که فارابی در موسیقی الکبیر خود به نام تنبور خراسانی از آن یاد کرده است. مردم به رقص آنها «بازی» می گویند. بازی ها معمولا با سورنا و دوهول همراه هستند. مشخصه اصلی چرخه ای و گروهی بودن است که معمولاً در دو دایره متحدالمرکز اجرا می شود. حرکات پا بدون تغییر است و حرکات دستها کیفیت اصلی برای تعریف آنهاست. سرچوپی (سرپرست گروه) در رقص های گروهی کردستان و لرستان آزادانه تر واکنش نشان می دهد. اما در رقص های خراسانی هر یک از شرکت کنندگان قادر به اجرای حرکات گروه نیز می باشد. این امر در رقص جامی که مضامین آن از انواع غزلیات، آیینی و حماسی است، آشکارتر است.
رهبر گروه باید از بین بهترین رقصندگان واجد شرایط انتخاب شود که بتواند حرکات هوایی و زمینی را از نظر سرعت و تکنیک های انفرادی انجام دهد. ...

منتشر شده [03/12/2003]