دوزاله

ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

دوزله یک ساز بادی دولوپ با یک قطعه دهنی است.
طول آن فقط 20 سانتی متر است، اما صدای بسیار قوی دارد.
ساز معمولی همراه آن تنبک است.
از دوزله معمولا در مراسم شادی استفاده می شود.