موسیقی رقص های مازندران

دسترسی: در انبار
ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

 

گردآوری و تحقیق: منصوره ثابت زاده

آواز: ابوالحسن خوشرو
دوتار، آواز: محمدرضا اسحقی
سورنا: آقاجان فویوج زاده
دسارکوتان: علی و محسن علیزاده، بابک خوشرو
کمانچه: محمدتقی کتولی
تمبک: منصور کتولی
طشت: سیده سیدپور

 

منتشر شده [06/10/2006]