تار دوره قاجار

دسترسی: در انبار
ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

تار: میرزا عبدالله، میرزا حسین قلی، غلامحسین داویش
میرزا غلامرضا شیرازی، اسدالله خان اتابکی، اسماعیل ساقی

(3 سی دی)

منتشر شده [25/02/2008]