ارغوان 2 اموزش کمانچه نوازی

علی اکبر شکارچی
ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

رویکردی نو به نوازندگی کمانچه جلد دوم دوره پیشرفته 

همراه دی وی دی تصویری 

کمانچه و آواز علی اکبر شکارچی 

زبان فارسی