ارغوان 1 آموزش کمانچه نوازی

علی اکبر شکارچی
ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

رویکردی نو به نوازندگی کمانچه کتاب اول دوره ابتدایی 

به همراه دی وی دی تصویری 

کمانچه و آواز علی اکبر شکارچی 

130 صفحه 

زبان فارسی